Насловна Образование

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Образование

Самоевалуација 2018-2020 година во ОСУ,,АЦО РУСКОВСКИ"

Самоевалуација 2018-2020 година во ОСУ,,АЦО  РУСКОВСКИ"

 

ООУ “Никола Петров Русински “ - Русиново Самоевалуација 2018

ООУ “Никола Петров Русински “ - Русиново

Самоевалуација 2018

 

Прочитај повеќе: ООУ “Никола Петров Русински “ - Русиново Самоевалуација 2018

 

ОУ „Дедо Иљо Малешевски“

Првата организирана форма на писменост и образование е тесно врзана со изградбата на првата црква во Берово, во 1818 година, која подоцна прераснува во женски манастир,,Свети Архангел-Михаил,,.Веднаш по изградбата на манастирската црква, почнуваат и подготовките за отварање на првото училиште, што отпочнало со работа во 1820 година.

Прочитај повеќе: ОУ „Дедо Иљо Малешевски“

   

ОУ „Никола Петров - Русински“

Училиштето  ,,Никола Петров - Русински” е лоцирано е во центарот на с. Русиново. Го посетуваат ученици исклучиво од с. Русиново.

Според некои податоци, се наведува дека училиштето постоело  и работело уште во втората половина на минатиот и првата половина на овој век. По ослободувањето, како четиригодишо училиштето започало да работи во месец ноември 1944 година. Во првата година биле запишани 302 ученика.

Прочитај повеќе: ОУ „Никола Петров - Русински“

 

OСУ „Ацо Русковски“ - Берово

OСУ „Ацо Русковски“ - Берово

Историја на училиштето Средното образование во Берово е воведено од учебната 1953/54 година со решение на Советот за просвета на НРМ од 10.09.1953 кога е верифицирана полна гимназија

Во 1956 година гимназијата се трансформира-преминува во средно економско училиште. 1960/61 се враќа гимназискто образование но продолжува да постои и економското училиште.

Наредната година економското училиште се припојува кон гимназијата а постојат две паралелки од просветна струка. Од таа година училиштето го добива името Ацо Русковски.

Од учебната 1963/64 средното училиште функционира како чиста гимназија (без економски и педагошки паралелки), се до 1978 година кога се трансформира во ЦСО. Во ЦСО покрај гимназиско има и стручно образование: текстилно-кожарска струка, електро, дрвопреработувачка, струка за неметали и др. Од 1980 до 1990 година училиштетот работи според концептот за средно насочено образование, а стручното си постои вон тој концепт. Во учебната 1991/92 се напушта концептот зa насочено образование и се враќа гимназиското образование. Од 2001/02 гимназиското образование се реализира според новите планови и програми.

До учебната 1997/98 година училиштето работеше во стар објект кој се наоѓаше на ул. „Маршал Тито“ б.б. Од учебната 1998/99 година училиштето е преселено во нов објект кој се наоѓа на ул. „Дамјан Груев“ б.б., во кој просторните услови се според педагошките стандарди и нормативи за изведување на настава.

Училиштето денес

Во 2006/07 година училиштето е општинско средно училиште во кое се реализираат планови и програми за гимназиско и стручно образование текстилно-кожарска струка.

На почетокот на годината вкупно се запишани 807 ученици распоредени во 27 паралелки од кои 646 ученици во гимназиските паралелки, а 161 ученик во паралелките од текстилно-кожарската струка. Теоретската настава и наставата по општо-образовните предмети се изведува во кабинети опремени со потребните наставни и наглени средства што ги изискува современата и модерна настава. Меѓудругото располагаме со над 30 компјутери и друга ИКТ техника и 24 часовна интернет врска со која учениците имаат можности да дојдат до потребните информации и податоци потребни за наставата.

Практичната настава за учениците од текстилно-кожарската струка се изведува во работилница опремена со најсовремени машини за текстилно производство, донирана од ЕАР и ВЕТ.

Низ разните видови на настава учениците се здобиваат со потребните знаења, вештини и практично оспособуваат за продолжување на образованието на високошколските образовни институции, за вклучување нa берзата на трудот или за отпочнување на сопствен бизнис.

Училиштето е вклучено во повеќе проекти и програми благодарение на кои наставата се осовременува и модернизира и се следат современите трендови. Досега се реализирани проектите: Е-школо, Екстракурикуларни активности за ученици од етнички мешани училишта и спречување на трговија со луѓе. Во фаза на реализација се: СЕА проектот (вклучени преку текстилно-кожарската струка), проектот за модернизација на образованието, ФАРЕ програмата, програмата за локално управување со училишта и програмата GLOBE.

 

   

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии