Насловна Е- Општина

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Е- Општина

Офицер за заштита на лични податоци

Во согласност со Законот за заштита на лични податоци, Ве информираме дека определено лице како Офицер за заштита на лични податоци во ЕЛС Општина Берово е:

Блаже Буровски - Соработник -општински услужен центар

тел: 033/471-057 локал 114

078/226-823

емаил: so.berovo@t.mk

 

Лица за комуникација со лица со пречки во развојот

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека во согласност со законските норми, Општина Берово во рамките на своето работење номинираше лица за комуникација со лица со пречки во развојот.

Номинирани лица се:

Александар Ружински

Тел:033/471-057 локал 106

email: so.berovo@t-home.mk

 

Зорица Ризовска - заменик

Тел:033/471-057 локал 108 и 109

email: so.berovo@t-home.mk

 

Образци

Општо барање

Урбанизам

БАРАЊЕ за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект “Легализација на дивоградби“

БАРАЊЕ за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

БАРАЊЕ за издавање на Извод од Урбанистички план

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за градење

БАРАЊЕ за издавање на решение за локациски услови

ПРИЈАВА за безправна градба

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за реконструкција на објект

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за адаптација - пренамена

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за употреба

БАРАЊЕ за издавање на Решение за измена во тек на градба

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за отстранување

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за промена на градител

БАРАЊЕ за одобрение за поставување на урбана опрема со партерно уредување

ПРИЈАВА за објект склон на паѓање

БАРАЊЕ за излез на лице место заради утврдување на услови за дооформување на градежна парцела

 

Комунални работи

БАРАЊЕ за издавање на дозвола за поставување на инсталации

БАРАЊЕ за добивање на дозвола за прекумерно користење на општинските патишта

БАРАЊЕ за добивање на одобрение за изградба на пристапен пат до општинскиот пат

БАРАЊЕ за добивање на одобрение за раскопување

БАРАЊЕ за добивање на дозвола за поставување на заштитна ограда

 

БАРАЊЕ за излез на лице место на овластен комунален инспектор

 

Сообраќај

БАРАЊЕ за издавање лиценца за вршење

БАРАЊЕ за издавање дозвола за општински линиски превоз на патници

БАРАЊЕ за издавање дозвола за посебен линиски превоз на патници

БАРАЊЕ за добивање на дозвола за вонреден превоз

 

БАРАЊЕ за излез на лице место на овластен инспектор за улици, патишта и сообраќај

 

ЛЕР

БАРАЊЕ за упис во регистарот за угостителска дејност од мал обем

БАРАЊЕ за утврдување на минимално – технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем

 

Финансии

БАРАЊЕ за издавање на решение за вршење на дејности надвор на јавна површина

БАРАЊЕ за издавање на решение за вршење на дејности пред деловен објект на јавна површина

 

БАРАЊЕ за Решение  за одобрение за еколошки  елаборат

   

Информации од јавен карактер

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Берово, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006) го определи:

Биљана Каламадевска - вработен во општинската администрација на Општина Берово на работно место - Соработник за односи со јавност

телефон (033) 471-057

e-mail: so.berovo@t.mk

 

за службено лице задолжен за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Општина Берово.

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува  е достапна  до јавноста преку:

- огласна табла  во општината и

- преку веб страната; www.berovo.gov.mk

 

На следните линкови може да ги преземете:

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Жалба

Листата на информации од јавен карактер

Одлука за утврдување на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации

 

http://komspi.mk/

контакти

Општина Берово

 

Димитар Влахов 10, 2330 Берово

тел(централа): 033/ 471 057

тел/факс: 033/ 471 026

e-mail: so.berovo@t-home.mk

www.berovo.gov.mk

 

   

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии